100% Belgisch

Verstuurd in 2-4 werkdagen


1. Inleiding

Deze verklaring beschrijft hoe wij (Mijnkadootje.be (STANDOUT BV), met zetel te Bissegemstraat 194, 8560 Wevelgem, vestigingsadres te Gentsesteenweg 41, 8500 Kortrijk en met als ondernemingsnummer 0669.586.347 (“we/wij/ons” of “Standout”)) persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten ten aanzien van derden. Mijnkadootje.be wordt beheerd door Standout BV. Dit privacy statement zal dus ook van toepassing zijn indien je gegevens worden verwerkt door interactie met Mijnkadootje.be. In voorkomend geval zal “Standout” dus kunnen worden opgevat als “Mijnkadootje.be”.

Standout streeft ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Standout treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens binnen Standout, kunt u contact opnemen via de contactgegevens vermeld onder punt 8.

2. Begrippen

Doorheen deze Verklaring worden verschillende begrippen gebruikt uit het wetgevend kader voor gegevensbescherming. Deze begrippen worden hierna kort toegelicht.

Algemene Verordening Gegevensbescherming: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Verordening wordt vaak ook GDPR genoemd (General Data Protection Regulation) en in het Nederlands afgekort als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Betrokkene: de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie gegevens worden verwerkt.

Gegevensbeschermingsautoriteit: de ‘opvolger’ van de Privacycommissie onder de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De Gegevensbeschermingsautoriteit is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (en dus geen rechtspersoon).

Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Ook gepseudonimiseerde gegevens die door het gebruik van aanvullende gegevens aan een natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld, zijn dus persoonsgegevens.

Anonieme gegevens, die op geen enkele wijze nog kunnen worden gelinkt aan een persoon, vallen niet onder de Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

3. Welke verwerkingen verricht Mijnkadootje.be?

In de context van haar activiteiten verwerkt Standout persoonsgegevens. De juridische grondslag (‘rechtsgrond’) waarop Standout zich beroept is telkens aangegeven bij de verwerking, alsook de categorieën van gegevens en de verwerkingsdoeleinden.

3.1. Klantenbeheer

Wanneer u een offerte opvraagt, een gebruikersprofiel aanmaakt of (op een andere manier) een overeenkomst met Standout sluit, zal zij uw gegevens verwerken.

Categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: naam, e-mail, telefoonnummer, adres, klantnummer
 • Financiële gegevens: gekozen betaalwijze, factuuradres, IBAN (rekeningnummer), BIC (bankcode), kredietkaartgegevens
 • Persoonlijke kenmerken: bv. geboortedatum
 • Aankoopgegevens: bestelnummer, details over aangekochte producten/diensten, factuuradressen

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond:

Standout verwerkt deze gegevens zodat zij de diensten die zij verstrekt in het kader van de overeenkomst met haar klanten kan uitvoeren. De gegevens zijn noodzakelijk om offertes en overeenkomsten te kunnen opmaken en uitvoeren, om producten te kunnen vervaardigen en leveren, om de klant toegang te kunnen geven tot zijn/haar online gebruikersprofiel, om het online gebruikersprofiel te kunnen beheren, om de klant op de hoogte te kunnen brengen van het beoogde tijdstip van de levering enzovoort. Hiervoor baseert Standout zich op de rechtsgrond contractuele noodzaak. Dit wil zeggen dat zij deze gegevens nodig heeft om maatregelen te nemen die aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaan of dat deze gegevens noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst waarbij de betrokkene (de klant) partij is.

Daarnaast verwerkt Standout deze gegevens voor facturatie- en boekhoudingdoeleinden (waarvoor zij zich baseren op wettelijke verplichting) en om zich te verweren tegen gerechtelijke acties (op basis van ons gerechtvaardigd belang bestaande uit het recht op een doeltreffende voorziening in rechte).

 

3.2. Relatie met leveranciers

In het kader van haar relatie met leveranciers verwerkt Standout mogelijk persoonsgegevens van (de medewerkers van) leveranciers.

Categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: naam, e-mail en/of telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • Professionele gegevens

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond:

Standout verwerkt deze gegevens zodat de overeenkomst die zij met haar leverancier heeft gesloten op een normale wijze kan worden uitgevoerd. Hiervoor baseert Standout zich op de rechtsgrond contractuele noodzaak. Dit wil zeggen dat zij deze gegevens nodig heeft om maatregelen te nemen die aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaan of dat deze gegevens noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst waarbij de betrokkene (de leverancier) partij is.

Daarnaast verwerkt Standout deze gegevens voor facturatie- en boekhoudingdoeleinden (waarvoor zij zich baseren op wettelijke verplichting) en om zich te verweren tegen gerechtelijke acties (op basis van ons gerechtvaardigd belang bestaande uit het recht op een doeltreffende voorziening in rechte).

3.3. Behandelen van vragen

Uw persoonsgegevens worden eveneens door Standout verwerkt indien u ons via het contactformulier of het chatprogramma op de website, per e-mail of telefonisch een vraag stelt.

Categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummer
 • Aankoopgegevens: bv. bestelnummer, details over aangekochte producten/diensten

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond:

Standout verwerkt deze gegevens om uw vragen of opmerkingen te behandelen en u te contacteren met het antwoord hierop. Daarnaast bewaren we deze gegevens om gemakkelijk terug te komen op een eerder gesprek, zodat we je zo goed als mogelijk kunnen helpen. Hiervoor baseert Standout zich op de rechtsgrond gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om vragen en opmerkingen op adequate wijze te behandelen.

3.4. Camerabewaking

Categorieën van persoonsgegevens:

 • Beeldopnames.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond:

Standout maakt gebruik van camerabewaking om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen. Deze verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, namelijk het beveiligen van de showroom.

3.5. Direct marketing

Sommige gegevens van (potentiële) klanten worden door Standout gebruikt voor direct marketingcommunicatie.

Categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummer
 • Mogelijk: aankoopgegevens, geboortedata

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond:

De persoonsgegevens van bestaande klanten van wie Standout de elektronische contactgegevens heeft verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst kunnen door Standout worden gebruikt voor de promotie van soortgelijke producten of diensten die de onderneming levert. Voor deze verwerking baseert Standout zich op haar gerechtvaardigd belang, zoals voorzien in de ‘soft opt-in’-uitzondering uit artikel 13, lid 2 van de e-Privacyrichtlijn.

Voor het overige kan Standout, indien zij hiervoor uw toestemming heeft verkregen, uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over haar onderneming en over nieuwe diensten, voor het werven van nieuwe klanten, om klanten of prospecten uit te nodigen voor evenementen (ter promotie van onze organisatie), om te informeren over gerichte aanbiedingen die mogelijks tegemoetkomen aan uw interesses en voor het versturen van nieuwsbrieven.

​3.6. Reviews

Bij het plaatsen van reviews op onze website en/of sociale mediakanalen worden gegevens van klanten verwerkt.

Categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Aankoopgegevens

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond:

Deze reviews worden geplaatst omwille van commerciële, communicatieve en verbeteringsdoeleinden. Concreet wensen we hiermee aan klantbinding te doen, alsook nieuwe klanten te werven. Aan de hand van deze reviews willen we potentiële klanten overtuigen van de meerwaarde die we kunnen bieden alsook onze kwaliteit van producten en dienstverlening verbeteren en optimaliseren. Deze verwerking is gebaseerd op je toestemming. We zullen dan ook enkel reviews plaatsen als je hiermee hebt ingestemd en deze online hebt geplaatst. Je hebt bovendien de mogelijkheid om reviews anoniem te plaatsen. Je emailadres wordt nooit publiek getoond bij het plaatsen van een review.

3.7. ​Werving en selectie

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens over u indien u voor een functie bij Standout solliciteert.

Categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Gegevens in verband met opleiding en vorming
 • Gegevens in verband met beroep en betrekking
 • Vrijetijdsbesteding en interesses
 • Psychische gegevens (bv. informatie over persoonlijkheid en/of karakter)
 • Beeldopnames (bv. de foto op uw cv)
 • Specifiek: gegevens uit cv’s en motivatiebrieven.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond:

Deze gegevens worden enkel verwerkt in het kader van uw sollicitatie voor een functie binnen Standout, om uw sollicitatie te registreren, de geschiktheid van u als kandidaat na te gaan, u desgevallend te contacteren voor een gesprek, zich te verweren tegen gerechtelijke acties tegen haar op basis van de aanwervingsprocedure en u te contacteren bij eventuele toekomstige vacatures.

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de registratie van uw sollicitatie baseert Standout zich op de juridische grondslag contractuele noodzaak, die bestaat uit het treffen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. Om de geschiktheid van u als kandidaat na te gaan en u te contacteren voor een gesprek, heeft Standout een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om u te beoordelen alvorens zij u een jobaanbieding doen. Voor het gebruik van uw gegevens om u te contacteren bij eventuele toekomstige vacatures zal Standout steeds uw toestemming vragen. Tot slot baseert Standout de verwerking (bewaring) van uw gegevens om zich te verweren tegen gerechtelijke acties op basis van de aanwervingsprocedure op haar gerechtvaardigd belang, namelijk het recht op een doeltreffende voorziening in rechte.

Bijkomende informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Standout:

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebreke aan verstrekking van de vereiste gegevens kan de relatie niet worden voortgezet.

4. Bewaringstermijnen

Standout bewaart en verwerkt gegevens slechts voor de periode die noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring opgenomen doeleinden. In bepaalde gevallen worden gegevens langer bewaard, zodat wij kunnen voldoen aan wettelijke vereisten of met het oog op haar verdediging in rechte.

4.1. Klantenbeheer

Bepaalde basisinformatie over de klanten (zoals overeenkomsten en financiële gegevens) bewaart Standout tot tien jaar na het einde van de relatie, omwille van mogelijke rechtsvorderingen en op basis van wettelijke verplichtingen. Deze bewaringstermijn hanteert Standout met als doel zich in rechte te kunnen verdedigen.

4.2. Relatie met leveranciers & onderaannemers

Bepaalde basisinformatie over leveranciers (zoals overeenkomsten en financiële gegevens) bewaart Standout tot tien jaar na het einde van de relatie, omwille van mogelijke rechtsvorderingen en op basis van wettelijke verplichtingen. Deze bewaringstermijn hanteert Standout met als doel zich in rechte te kunnen verdedigen.

4.3. Behandelen van vragen

De gegevens ingevoerd via het contactformulier of via mail of telefoon doorgegeven worden tot één jaar na het behandelen van de vraag en/of het verzoek bewaard. Deze gegevens kunnen langer worden bewaard, indien de betrokkene hiervoor toestemming geeft.

4.4. Camerabewaking

We beperken de bewaartermijn van de camerabeelden – zoals wettelijk voorgeschreven – tot één maand, behalve als de beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer.

4.5. Direct marketing

Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van Standout of op een andere wijze toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van gericht promotiemateriaal, bewaart Standout deze toestemming en de bijhorende persoonsgegevens voor 5 jaar. Als u voorafgaand aan het einde van deze termijn uw toestemming intrekt, zal Standout uw persoonsgegevens niet langer bewaren. De termijn van 5 jaar geldt ook ten aanzien van persoonsgegevens van klanten die op basis van het gerechtvaardigd belang van Standout (de ‘soft opt-in’-uitzondering) gericht promotiemateriaal ontvangen, tenzij zij voor het einde van deze periode bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct marketing. Standout heeft er echter wel belang bij om uw intrekking te bewaren, zodat zij weet dat u liever geen gericht promotiemateriaal meer ontvangt.

4.6. Reviews

We bewaren je gegevens gedurende een redelijke termijn, in overeenstemming met onze doeleinden gerelateerd aan het plaatsen van reviews.

4.7. Werving en selectie

Indien u na een sollicitatie aangeworven wordt, bewaart Standout uw gegevens tot 5 jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Indien u na een sollicitatie niet wordt aangeworven, bewaart Standout uw gegevens tot 5 jaar na het einde van de aanwervingsprocedure om zich te kunnen verweren tegen gerechtelijke acties op basis van de aanwervingsprocedure. Als u toestemming heeft gegeven, bewaart Standout uw persoonsgegevens om met u contact te kunnen opnemen bij eventuele toekomstige vacatures tot 1 jaar na het einde van de aanwervingsprocedure.

5. Uitvoer van persoonsgegevens

De gegevensbeschermingswetgeving buiten Europa biedt niet noodzakelijk hetzelfde niveau van bescherming als de Europese wetgeving. Indien dit het geval is zal Standout stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op gepaste wijze worden beschermd, beveiligd en vertrouwelijk worden gehouden. Dat betekent dat Standout derden verzoekt de, door de Europese Commissie goedgekeurde, standaardcontractbepalingen te ondertekenen, dit om te garanderen dat uw persoonsgegevens op dezelfde wijze worden beschermd als het geval zou zijn indien zij werden verwerkt binnen de EER.

U kunt contact met ons opnemen indien u meer informatie wenst over het mechanisme dat we gebruiken bij het doorgeven van uw persoonsgegevens buiten de EER.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Wij doen een beroep op een aantal technische verwerkers, zoals MailChimp en Microsoft, voor de verwerking van gegevens, waarmee de nodige verwerkingsovereenkomsten werden overeengekomen.

Gegevens van klanten (met name identificatiegegevens) worden mogelijk gedeeld met leveranciers of onderaannemers van Standout, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (bv. voor de levering van materialen).

7. Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u, als betrokkene, een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens. De uitoefening van deze rechten is door de Algemene Verordening Gegevensbescherming evenwel onderworpen aan bepaalde voorwaarden.

7.1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens

Een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens laat u toe om uw persoonsgegevens in te kijken. Op basis van dit recht mag u een kopie vragen van de gegevens die Standout van u bijhoudt. Dit stelt u in staat om de rechtmatigheid van de verwerkingsactiviteit te controleren en na te kijken of de gegevens wel correct zijn.

7.2. Het recht op verbetering van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren.

7.3. Het recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie (‘recht van bezwaar’)

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing.

In andere gevallen kunt u, wanneer de verwerking steunt op het gerechtvaardigd belang, zich verzetten tegen de verwerking op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie (dit vereist een bepaalde motivering). In sommige gevallen kan Standout aantonen dat zij een rechtsgrond heeft om uw informatie te verwerken die boven uw rechten en vrijheden staat. In dat geval moet Standout, als verantwoordelijke, aantonen waarom uw gegevens mogen worden verwerkt.

7.4. Het recht op gegevenswissing en het recht om vergeten te worden

U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen indien geen gegronde reden meer bestaat om deze te verwerken.

Het recht op gegevenswissing is niet absoluut. U kunt het uitoefenen in een van de volgende limitatieve gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;
 • Standout verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig;
 • Standout moet de persoonsgegevens wissen door een wettelijke verplichting;
 • U trekt de toestemming in;
 • U hebt met succes uw recht van verzet tegen de verwerking uitgeoefend.

In bepaalde gevallen mag Standout weigeren om uw persoonsgegevens te wissen. In dergelijk geval zal Standout u daarover informeren wanneer u een verzoek tot gegevenswissing doet.

7.5. Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken

Indien Standout zich baseert op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming op elk ogenblik in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is gebeurd voor u uw toestemming hebt ingetrokken.

7.6. Het recht op beperking van de verwerking

Een beperking van de gegevensverwerking houdt in dat de verwerking ‘bevriest’: Standout mag de persoonsgegevens alleen nog maar opslaan en moet alle andere verwerkingsactiviteiten stopzetten.

U hebt recht op een beperking van de persoonsgegevensverwerking wanneer:

 • U wil dat de correctheid van de gegevens wordt nagegaan;
 • De verwerking onrechtmatig is;
 • Standout de persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar u deze wel nog nodig hebt voor de uitoefening van een rechtsvordering;
 • U uw recht van bezwaar uitoefent, maar Standout gaat na of ze daar gehoor aan kan geven.

7.7. Het recht op dataportabiliteit

Het recht op dataportabiliteit stelt u in staat om persoonsgegevens te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten. U kan dit recht enkel uitoefenen indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of indien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat Standout met u heeft. Bovendien heeft dit recht enkel betrekking op persoonsgegevens die u zelf hebt verstrekt en is dit recht enkel van toepassing op digitale informatie.

7.8. Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (‘GBA’).

Alvorens klacht in te dienen, moedigt Standout u aan om contact met haar op te nemen om een snelle oplossing voor uw klacht te kunnen vinden.

7.9. De uitoefening van uw rechten

Als u één van uw rechten wilt uitoefenen en/of meer informatie wilt over uw rechten, kan u steeds contact met Standout opnemen via onderstaande contactgegevens.

Wanneer Standout redelijke twijfels heeft omtrent uw identiteit, in het kader van het goed beheer van privacy en klantgegevens, kan om bijkomend bewijs van uw identiteit gevraagd worden.

Standout probeert op uw verzoek te reageren binnen een tijdspanne van één maand. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. In geval van dergelijke verlenging zal u daarvan binnen één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte gebracht worden.

8. Contactgegevens

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Standout BV ("Standout" of "Mijnkadootje.be")

Gentsesteenweg 41
8500 Kortrijk

info@mijnkadootje.be

+32 (0)56 89 30 70

9. Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Indien de aanpassingen substantieel zijn, zullen wij u hierop attent maken via onze website of via een bericht per e-mail.

Laatste wijziging: 11/11/2023