100% Belgisch

Verstuurd in 2-4 werkdagen

Algemene voorwaarden

Welkom op de webshop van Mijnkadootje.be!

We helpen je met veel plezier bij het creëren van jouw unieke gepersonaliseerde cadeau voor elke gelegenheid.
Heb je vragen? Onze klantendienst kan je contacteren via info@mijnkadootje.be of via chat onderaan de pagina.

Contactgegevens

Handelsadres en winkel (hieronder gevolgd door “we”, “wij”, “ons” of “onze”) is geregistreerd op Gentsesteenweg 41, 8500 Kortrijk, onder BTW nummer BE-0669.586.347 op naam van Standout BV.
Bezoek of afhaling van kadootjes kan ook op dit adres.
Bij verdere vragen, gelieve contact op te nemen via info@mijnkadootje.be of op het nummer 0032 (0)56 89 30 70

Artikel 1. Toepasselijkheid

Enkel deze algemene voorwaarden zijn – bij uitsluiting van alle andere – van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en adviezen van en overeenkomsten gesloten met STANDOUT BV, met zetel te Bissegemstraat 194, 8560 Wevelgem en met als ondernemingsnummer 0669.586.347 (hierna ook “Mijnkadootje.be” of “we/wij/ons/onze” genoemd).

De “klant” (hierna ook “je/jij/jou/jouw”) verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Mijnkadootje.be een bestelling plaatst. Mijnkadootje.be richt zich op de “B2C-markt” en biedt haar goederen aan aan klant-consumenten. Een “klant-consument” is een natuurlijke persoon die producten bij Mijnkadootje.be aankoopt en deze gebruikt voor niet-beroepsmatige doeleinden. Een “klant-onderneming” is een natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en in die hoedanigheid een overeenkomst sluit met Mijnkadootje.be.

De “producten” of het “product” verwijst naar de door Mijnkadootje.be aangeboden goederen die beschikbaar zijn voor aankoop.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn steeds raadpleegbaar via https://www.mijnkadootje.be/algemene-voorwaarden/  (hierna de “website” genoemd). 

De algemene voorwaarden worden steeds vóór het afsluiten van de overeenkomst ter beschikking gesteld van de klant. Door ondertekening van de bestelbon of door aanvaarding bij het plaatsen van een online bestelling ga je uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

De voorwaarden van de klant zullen enkel van toepassing zijn als zowel Mijnkadootje.be als de klant ze, voorafgaand aan de uitvoering van de bestelling, uitdrukkelijk en schriftelijk voor akkoord hebben bevestigd in bijzondere voorwaarden. De onderwerpen die buiten het bestek van onderhavige algemene voorwaarden vallen, zullen worden geregeld door de algemeen gangbare rechtsregels naar Belgisch recht.

De overeenkomst komt tot stand nadat de bestelbon tijdig (binnen de geldigheidsduur vermeld op de bestelbon) is ondertekend of, wanneer de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, na ontvangst van een elektronische bestelbevestiging vanwege Mijnkadootje.be.

Artikel 2. Informatie over de onderneming

Mijnkadootje.be is een onderneming gespecialiseerd in de productie van trendy gepersonaliseerde cadeaus voor elke gelegenheid. Ze biedt ook niet-gepersonaliseerde geschenken aan, maar dit is niet haar corebusiness.

Het is mogelijk om contact op te nemen met Mijnkadootje.be via het contactformulierop de webshop, per e-mail info@mijnkadootje.be , via de chatbox op de webshop of telefonisch via het nummer +32 (0)56 89 30 70.

Artikel 3. Prijzen en betaling

De prijzen worden inclusief btw gegeven op de website. Op voeding geldt 6% btw, op alle andere producten 21% btw. De prijs geldt exclusief levering en andere kosten.

Mijnkadootje.be aanvaardt de volgende betaalmethoden: overschrijving, Paypal, Bancontact, KBC app, Belfius app en iDEAL (Nederland). We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele problemen bij aanbieders van betaaldiensten. Jouw betalingsgegevens zijn strikt privé, en worden voor geen enkele andere toepassing gebruikt dan het verwerken van je bestelling. We maken gebruik van Mollie, één van de hoofdspelers in veilige online betaling. Extra kosten voor Paypal en Klarna worden aangerekend bij het afrekenen.

Betaling dient steeds op voorhand, voor het verwerken van de bestelling, te gebeuren. Tenzij dit anders werd overeengekomen.

Ook geboortepakketten en geboortekaartjes dienen steeds op voorhand betaald te worden, ook al werd de baby nog niet geboren. Pas na ontvangst van betaling worden de producten van het bestelde geboortepakket ook daadwerkelijk gereserveerd. Is er een late betaling, en zijn de doorgegeven producten/materialen ondertussen uit voorraad, dan is dit louter de nalatigheid van de klant en zoeken we uiteraard naar een gepast alternatief.

Kortingen zijn steeds tijdelijke acties en kunnen niet met terugwerkende kracht ingeroepen worden. Werd door de klant een kortingscode niet toegepast, dan kan deze nadien niet meer verwerkt worden. Bij acties en kortingen geldt steeds een tijdelijke periode. Noch voor noch na deze periode kan de korting worden toegepast. Kortingen zijn nooit cumuleerbaar met andere acties of kortingen, tenzij specifiek vermeld bij die actie.

Werden er kort op elkaar twee bestellingen geplaatst, dan kunnen deze niet worden gebundeld en verzending worden teruggestort. Behoudens administratieve kost van 15 eur. Het productie- en administratieproces is op moment van plaatsen van een bestelling namelijk al in gang gezet en vraagt een specifieke interventie waar ook van onze kant kosten aan zijn verbonden.

Artikel 4. Facturatie

Facturatie voor intracommunautaire levering is mogelijk naar een Europese firma met geldig BTW-nummer. Facturen worden altijd als bijlage bij de orderbevestiging meegestuurd. Er is géén mogelijkheid om achteraf facturen aan te passen. Facturatie gebeurt automatisch en in het kader van correct en wettelijk uitoefenen van onze activiteiten worden facturen niet gemanipuleerd met andere omschrijvingen.

Wanneer de klant-consument in gebreke blijft, zal er na het verstrijken van de vervaldag kosteloos een eerste herinnering worden overgemaakt. Mijnkadootje.be behoudt zich het recht voor om voor bijkomende herinneringen kosten aan te rekenen van max. 7,50 EUR, vermeerderd met de verzendkosten van de herinnering. Vanaf de kalenderdag volgend op de dag waarop Mijnkadootje.be de eerste herinnering heeft verzonden, zullen er echter verwijlintresten aangerekend worden aan minimaal 10% op het factuurbedrag (incl. btw), dan wel aan de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties, als deze hoger ligt. Daarnaast wordt een forfaitaire schadevergoeding aangerekend, die niet hoger zal zijn dan:

  • 20,00 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150,00 EUR is.
  • 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR, als het verschuldigde saldo tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR ligt.
  • 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 EUR, als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 EUR is. Er geldt bovendien een absoluut maximumbedrag van 2.000,00 EUR.

Bovenstaande bepaling is wederkerig en ook van toepassing wanneer Mijnkadootje.be iets verschuldigd is aan de klant-consument.

Ten aanzien van de in gebreke blijvende klant-onderneming zullen vanaf het verstrijken van de vervaldatum verwijlintresten aangerekend worden gelijk aan minimaal 10% op het factuurbedrag (incl. btw), dan wel aan de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties, als deze hoger ligt. Daarnaast en onverminderd de forfaitaire vergoeding voor de invorderingskosten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, wordt een forfaitaire schadevergoeding aangerekend gelijk aan 10% van het factuurbedrag (inclusief btw) met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd het recht van Mijnkadootje.be om een grotere schadevergoeding te eisen indien zij zulke schade kan bewijzen.

Facturen worden altijd opgemaakt aan de door de klant doorgegeven facturatiegegevens. Werd er een particuliere bestelling geplaatst, en moet die achteraf wijzigen naar een zakelijk, is dit niet meer mogelijk. Een factuur wordt automatisch gegenereerd. Indien manuele creditnota's en nieuwe facturen gemaakt moeten worden, wordt er voor aanvang een administratieve kost van 10 eur (excl. btw) gefactureerd.

Artikel 5. Proefdrukken en digitale voorbeelden

Bij producten op maat wordt door onze ontwerpers steeds een digitaal voorbeeld bezorgd. De door de klant goedgekeurde proefdrukken worden uiteindelijk ook identiek gedrukt.

Indien de klant zelf een ontwerp opmaakt via het ontwerpprogramma op de website (een bestelling via de webshop), zal de klant tevens de mogelijkheid hebben om een digitaal voorbeeld te bekijken alvorens hij/zij zijn/haar bestelling plaatst. In dat geval geldt de bevestiging van de bestelling als een aanvaarding zonder voorbehoud van de uitvoering (de druk) van de betrokken bestelling. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om tijdens het ontwerpen van teksten, ontwerpen en foto’s alles goed na te kijken op eventuele fouten.

Indien de klant nalaat zijn opmerkingen schriftelijk over te maken of het ontwerp via het ontwerpprogramma te wijzigen, kan Mijnkadootje.be nooit aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele vertraging in de levering of fouten in de definitieve druk.

Bijkomende proefdrukken op verzoek van de klant kunnen een vertraging opleveren die buiten de verantwoordelijkheid van Mijnkadootje.be valt.

De bevestiging voor druk die via e-mail wordt gegeven of de bevestiging van de online bestelling via het ontwerpprogramma geldt als aanvaarding zonder voorbehoud van de uitvoering door Mijnkadootje.be conform de bestelbon. Deze aanvaarding ontslaat Mijnkadootje.be van elke aansprakelijkheid omtrent eventuele fouten of gebreken met betrekking tot de definitieve druk.

Onze voorbeelden mogen op geen enkel moment en op geen enkele manier zonder onze schriftelijke goedkeuring aan derden worden doorgegeven op straffe van schending van auteursrechten. Inbreuk hierop zal leiden tot verdere gerechtelijke stappen.

Artikel 6. Aangeleverde bestanden

Voor een goede en kwalitatieve afwerking van je bestelling is het belangrijk dat we over voldoende scherpe foto’s beschikken in een hoge resolutie. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor onscherpe beelden of kleurverschillen wanneer deze ook zo worden aangeleverd.

Deze kan je uploaden tijdens het bestelproces of, indien te groot, via een externe upload websites (tip: gemakkelijk en gratis: www.wetransfer.com).

Bij het aanleveren van de bestanden geef je ons automatisch een niet-exclusieve, wereldwijde en royalty-vrije licentie waarbij het materiaal door ons gekopieerd, opgeslagen en verzonden mag worden.

Je garandeert dat je je ten opzichte van de onderneming niet zal beroepen op je morele rechten (bv. vaderschapsrecht) en integriteit met betrekking tot de door jou geplaatste foto’s, en garandeert op die manier dat Mijnkadootje.be elk auteursrechtelijk beschermd materiaal efficiënt kan kopiëren, opslaan, tonen en

verzenden, hierbij rekening houdend met de gangbare manier van werken binnen de sector. Jouw foto’s, ontwerpen en bestanden worden op geen enkele manier gebruikt om commercieel te distribueren, tenzij anders schriftelijk afgesproken werd.

Dit voor zover het nodig is om de overeenkomst tussen jezelf en Mijnkadootje.be uit te voeren, hetgeen onder meer betrekking heeft op het produceren en leveren van je bestelling.

Alle aangeleverde bestanden; zowel lettertypes, beelden, teksten, logo’s, foto’s en eender welke vorm van beeld of tekst; zijn legaal verkregen en mogen commercieel gebruikt worden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om gebruiksrecht te bekomen van de aangeleverde materialen, hetzij via eigen creatie; hetzij via betaling aan de auteur/creator/instantie/firma; hetzij via schriftelijke toestemming van de auteur/creator/instantie/firma. Aangeleverd illegaal verkregen of niet betaald of toegestaan gebruik van materiaal (lettertypes, foto’s, beelden, logo’s of eender welk materiaal) kan niet op ons verhaald worden. Elk gevolg dat hieraan wordt gegeven, wordt rechtstreeks op de klant verhaald: boetes, vervolgingen, … .

Auteursrechtelijk beschermde logo’s en merken zullen niet worden gebruikt, tenzij mits expliciet akkoord van de auteur/creator/instantie/firma. Dit zijnde o.a. maar niet beperkt tot grote merklogo’s, Disney en Studio100 figuren, voetbalclubs, automerken, … .

Artikel 7. Levering

Voor het leveren van de pakketten doen we een beroep op Bpost.

Indien de klant zelf via het ontwerpprogramma kadootjes heeft ontworpen, dan wordt de bestelling verstuurd binnen de 2 tot 4 werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij uitdrukkelijk anders wordt weergegeven.

Indien de klant een ontwerp op maat heeft laten maken, waarvan een digitaal voorbeeld per mail wordt gestuurd, dan wordt de bestelling verstuurd binnen de 2 tot 4 werkdagen na ontvangst van de betaling en de goedkeuring van het digitale voorbeeld, tenzij uitdrukkelijk anders wordt weergegeven.

Niet-gepersonaliseerde bestellingen worden verstuurd binnen de 2 tot 4 werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij uitdrukkelijk anders wordt weergegeven.

Er is ook een mogelijkheid tot spoedbestellingen. Deze spoedtermijnen worden afgesproken via mail (info@mijnkadootje.be) of door de klant toegevoegd bij een online bestelling via het ontwerpprogramma op de website (bestelling via de webshop). Spoedbestellingen hebben enkel een invloed op de verwerking van de bestelling door Mijnkadootje.be en hebben geen invloed op de levertermijn die de bezorgingsdienst vooropstelt. Voor spoedbestellingen wordt een bijkomende kost in rekening gebracht.

Spoed toevoegen op vrijdag betekent dat je order wordt verwerkt op de eerstvolgende werkdag. Op vrijdag, zaterdag en zondag worden geen orders verstuurd.

Meer informatie over de verzending van de producten vind je in ons leverings- en retourbeleid.

Leveringen buiten België:

Op aanvraag van de klant levert Mijnkadootje.be ook buiten België.

Leveringen buiten België kunnen steeds een vertraging oplopen (bijvoorbeeld door eventuele grenscontroles).

De verzendkosten voor leveringen buiten België wijken af van de verzendkosten die op de website worden vermeld. Bovendien is het mogelijk dat er bijkomende kosten (waaronder importtaksen en administratiekosten) worden aangerekend. Deze kosten zullen tijdig individueel aan de klant worden meegedeeld.

Wanneer de klant zelf het transport van de bestelde producten zelf regelt, zal hij/zij ervoor zorgen dat Mijnkadootje.be over de nodige informatie en documenten (bv. douanedocumenten, verzendlabels…) beschikt.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

Alle geleverde en verkochte producten blijven eigendom van Mijnkadootje.be tot integrale betaling van de totaalprijs, eventueel verhoogd met de nalatigheidsinteresten.

Zolang die volledige betaling van de totaalprijs niet is gebeurd, mag de klant de producten niet omvormen, vervreemden, overdragen, bezwaren en/of anderszins in welke vorm en ten welke titel ook aan derden ter beschikking stellen.

Het risico voor verlies van of schade aan de producten die worden geleverd blijven bij Mijnkadootje.be liggen tot de klant de producten in diens fysieke bezit heeft gekregen, behoudens in de hieronder vermelde situaties.

Indien de levering dient te geschieden aan een klant-consument op het adres van de klant-consument of een andere plaats buiten de vestiging van Mijnkadootje.be, zal het transport van de goederen op verzoek van de klant worden uitgevoerd door een transporteur aangeduid door Mijnkadootje.be op het risico van Mijnkadootje.be. In dat geval zal de levering van de goederen plaatsvinden op het ogenblik dat de goederen op het adres van de klant, of een andere door hem aangeduide plaats buiten het verkooppunt worden afgeleverd en de klant in het bezit wordt gesteld van de goederen, waarna het risico op de klant overgaat. Wanneer de klant-consument echter aan de vervoerder de opdracht heeft gegeven het product te vervoeren en deze keuze niet door de onderneming was geboden, gaat het risico voor verlies of schade door derde partijen over op de klant bij levering aan de vervoerder.

Indien de levering dient te geschieden aan een klant-onderneming op het adres van de klant-onderneming of op een andere plaats buiten de vestiging van Mijnkadootje.be, zal het transport geschieden op risico van de klant-onderneming. Het risico op verlies of beschadiging gaat dan over op de klant-onderneming bij levering aan de vervoerder.

Artikel 9. Gebreken

De bestelling van producten op basis van kleurenkaarten of digitale proefdrukken kan tot gevolg hebben dat er lichte kleurafwijkingen zijn met betrekking tot de geleverde materialen. Elk scherm, merk, type printer, inkt en drager hebben namelijk geheel andere instellingen en kunnen kleuren anders weergeven in werkelijkheid. Voor deze afwijkingen kan Mijnkadootje.be nooit worden aangesproken. Nabestellingen kunnen een lichte kleurafwijking tot gevolg hebben in vergelijking met het eerst geleverde waarvoor Mijnkadootje.be niet aansprakelijk gesteld kan worden.

Garantie ten aanzien van klant-consumenten:

Door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten werden wettelijke waarborgen ingevoerd betreffende een wettelijke garantie.

De klant heeft een wettelijke garantie ten belope van 2 jaar vanaf de levering van de bestelde goederen. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien een non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld. Het consumptiegoed vertoont een gebrek van non-conformiteit wanneer het geleverde goed niet overeenkomt het gevraagde of bestelde goed.

Indien de consument het gebrek vaststelt moet die de verkoper, op straffe van verval van zijn rechten, zo snel mogelijk informeren over het gebrek. Zo spoedig mogelijk is in ieder geval binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld.

Meer informatie kan u vinden op de website van de FOD Economie: (https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/garantie/wet-op-de-garantie).

De wettelijke garantie vermeld in artikel 9 onder ‘Garantie ten aanzien van klant-consumenten’ is niet van toepassing op klant-ondernemingen, namelijk natuurlijke of rechtspersonen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven en in die hoedanigheid een overeenkomst sluiten met Mijnkadootje.be.

Artikel 10. Herroepingsrecht voor online bestellingen (buiten de verkoopruimte)

De klant-consument heeft een herroepingsrecht voor een termijn van 14 dagen, zonder motivering, en zonder andere bijkomende kosten. De klant heeft geen herroepingsrecht voor gepersonaliseerde bestellingen aangezien die op maat van de klant gemaakt worden (het gaat dan om goederen die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de klant-consument), voor verzegelde goederen die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggestuurd, noch voor goederen die snel bederven of slechts beperkt houdbaar zijn.

De klant kan zijn herroepingsrecht laten gelden door – binnen de hierboven vermelde herroepingstermijn – het herroepingsformulier (download hier) ingevuld en ondertekend door te sturen aan de onderneming. Ook een ondubbelzinnige verklaring, en dus zonder het gebruik van het modelformulier, waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt, volstaat. Deze kan worden doorgestuurd via e-mail (info@mijnkadootje.be).

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, op gepaste wijze (dus voldoende beschermd) aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Indien de klant het goed behandelt op een manier die verdergaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, dan kan die aansprakelijk worden gesteld voor de waardevermindering. De klant zal dan een compenserende vergoeding moeten betalen voor het waardeverlies dat Mijnkadootje.be lijdt. Dit impliceert dat de bestelde goederen niet gebruikt, bevuild of beschadigd mogen worden door de klant. Mijnkadootje.be zal ervan uitgaan dat het goed gebruikt werd wanneer de originele labels werden verwijderd. Wanneer je als klant te goeder trouw wil zijn, dan mag je de goederen alleen behandelen zoals je ze in de winkel zou behandelen.

Het herroepingsrecht vermeld in artikel 9 is niet van toepassing op klant-ondernemingen, namelijk natuurlijke of rechtspersonen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven en in die hoedanigheid een overeenkomst sluiten met Mijnkadootje.be.

Artikel 11. Overmacht

In geval van overmacht zijn zowel Mijnkadootje.be als de klant gerechtigd de overeenkomst op te schorten gedurende de overmachtssituatie. Als de onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend is, zal Mijnkadootje.be niet langer gehouden zijn tot nakoming van haar verbintenissen. Mijnkadootje.be zal de klant telkens te gepasten tijde op de hoogte brengen van het bestaan van een overmachtssituatie waardoor zij haar verbintenissen tijdelijk moet opschorten, dan wel niet langer kan uitvoeren.

Onder overmacht in hoofde van Mijnkadootje.be wordt in deze voorwaarden het volgende verstaan: een plotse, onvoorspelbare en onvermijdelijke gebeurtenis, buiten de wil van de partijen, die de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst onmogelijk maakt. Als overmacht in hoofde van Mijnkadootje.be worden uitdrukkelijk, zonder limitatief te zijn, beschouwd: brand, technische stoornissen, materiële defecten van het materiaal van Mijnkadootje.be en andere situaties die de activiteiten van Mijnkadootje.be ernstig bemoeilijken of onmogelijk maken en die niet aan haar kunnen worden toegerekend.

Indien er reeds gedeeltelijk aan de overeenkomst werd voldaan door Mijnkadootje.be of de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd (bv. een deel van de bestelling kan wel geleverd worden), is Mijnkadootje.be gerechtigd om de reeds geleverde prestaties of gemaakte kosten afzonderlijk te factureren.

Voor het reeds betaalde gedeelte van de overeenkomst dat omwille van overmacht in hoofde van Mijnkadootje.be niet verder kan worden uitgevoerd (bv. de betaalde goederen die omwille van overmacht niet langer kunnen worden geleverd), is de klant gerechtigd op een pro rata terugbetaling.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Mijnkadootje.be kan enkel aansprakelijk worden gesteld indien een zware fout en/of bedrog t.a.v. haar is bewezen, doch niet in geval van lichte fout. Hetzelfde geldt indien Mijnkadootje.be een beroep doet op onderaannemers.

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen en behoudens in geval van opzet of zware fout, is de aansprakelijkheid van Mijnkadootje.be beperkt tot:

  • Vergoeding van de schade van de klant die rechtstreeks en enkel het gevolg is van de contractuele tekortkomingen van Mijnkadootje.be en/of de vastgestelde gebreken aan de diensten.
  • En dit maximum tot het bedrag van de totaalprijs van de producten vermeld in de overeenkomst tussen partijen. Dit bedrag is in ieder geval beperkt tot 3.000,00 EUR per kalenderjaar.

Artikel 13. Intellectuele rechten

De klant erkent dat hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen hem en Mijnkadootje.be aan Mijnkadootje.be het recht geeft om het materiaal en de elementen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten (bv. logo’s, huisstijlen, kaartjes, lettertypes, illustraties, … .) en die door de klant aan Mijnkadootje.be ter beschikking worden gesteld, te kopiëren, op te slaan, te tonen, te verzenden en anderszins te gebruiken met het oog op het vervullen van de door Mijnkadootje.be aangeboden diensten.

Wanneer een klant materiaal of elementen aanlevert die onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom vallen, mag Mijnkadootje.be ervan uitgaan dat de opdrachtgever over de intellectuele rechten met betrekking tot de desbetreffende materialen of elementen beschikt. De klant zal Mijnkadootje.be vrijwaren tegen alle vorderingen ingesteld tegen Mijnkadootje.be wegens al dan niet vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van derden bij het drukken van de bestelling.

De klant verbindt zich ertoe om geen auteursrechtelijk beschermde logo’s en merken te gebruiken bij de ontwerpen die kunnen worden gemaakt op de website. Dit kan enkel wanneer de klant een expliciet akkoord kan voorleggen vanwege de auteur/ creator/ instantie/ firma. Onder merklogo’s kan worden verstaan; Disney, Studio 100, voetbalclubs, automerken,… Dit is een niet-limitatieve opsomming.

Mijnkadootje.be behoudt alle intellectuele rechten op alle diensten die zij aanbiedt en alle documenten die zij in het kader van de diensten aan de klant overmaakt. De klant erkent dat hij geen enkel recht verwerft op deze diensten en documenten in het kader van de diensten op basis van de gesloten overeenkomsten en dossierbevestigingen.

Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk en in een ondertekende overeenkomst anders bepaald, kan een bestelling van specifieke diensten op geen enkele manier beschouwd worden als een gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten op deze diensten, noch op de door Mijnkadootje.be of de door haar ressorterende organisaties gedeponeerde woord- of beeldmerken.

De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de aanpassingen en/of veranderingen die hij doorvoert met betrekking tot de ontvangen diensten en documenten.

De klant verbindt zich ertoe de documenten opgemaakt door Mijnkadootje.be niet over te dragen aan derden die geen band hebben met de onderneming én deze documenten en materialen enkel te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze verstrekt worden.

Mijnkadootje.be verbindt zich ertoe het aangeleverde materiaal niet te gebruiken voor andere doelstellingen dan om de bestelling te produceren. Indien Mijnkadootje.be de bestelling wil gebruiken als voorbeeldmateriaal zal zij hiervoor een expliciete toestemming vragen aan de klant.

Artikel 14. Verwerking van de persoonsgegevens

Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door Mijnkadootje.be, zal Mijnkadootje.be optreden als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen.

De persoonsgegevens zullen enkel worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring.

Voor alle andere verzoeken of vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de klant kan hij/zij contact opnemen via de contactgegevens vermeld in artikel 2.

Artikel 15. Beëindiging van de overeenkomst

Indien Mijnkadootje.be en de klant – na onderling overleg – overeenkomen om de overeenkomst te beëindigen, heeft Mijnkadootje.be steeds het recht om reeds uitgevoerde werken en gemaakte kosten te factureren, ongeacht de fase van uitvoering. Aangezien de klant steeds voorafgaand aan de uitvoering van de bestelling betaalt, heeft die het recht om pro rata terugbetaald te worden. De terugbetaling is afhankelijk van de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten in hoofde van Mijnkadootje.be.  

Mijnkadootje.be heeft steeds het recht een bijkomende vergoeding te vorderen in het geval zij omwille van de beëindiging bijkomende schade heeft geleden. De klant-consument heeft eveneens recht op een dergelijke bijkomende vergoeding, voor zover hij/zij kan aantonen dat deze overeenstemt met de werkelijk geleden schade.

Mijnkadootje.be heeft ten allen tijde het recht eenzijdig de overeenkomst te verbreken zonder opgave van redenen. Dit kan zijn door een fout bij een product, indien de twijfel bestaat of een klant meerderjarig is bij alcoholische producten, bij stockbreuken, bij beschadiging van een product en geen vervanging voorhanden, ... .

Artikel 16. Klachtenprocedure

In geval van klachten, moedigen we je aan om in eerste instantie contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld in artikel 2. Als klachten betrekking hebben op producten en/of facturen, gelieve dan altijd het factuurnummer of bestelnummer te vermelden.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op elke overeenkomst, aanbieding of advies is het Belgisch recht van toepassing, onverminderd het recht van de consumenten die hun woonplaats buiten het Belgisch grondgebied hebben om zich op bepalingen van dwingend recht uit hun nationale wetgeving te beroepen.

Eventuele geschillen betreffende de geldigheid, de uitlegging, de uitvoering of de uitdoving van deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, behoren naar keuze van de eisende partij tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van Mijnkadootje.be, onverminderd het recht van de consumenten om zich op bepalingen van artikel 624 Gerechtelijk Wetboek te beroepen.

Artikel 18. Slotbepalingen

Indien er bijzondere voorwaarden worden opgenomen op de offerte, factuur of overeenkomst en deze voorwaarden verschillen van de algemene voorwaarden, hebben deze bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden, hoewel de overige algemene voorwaarden een aanvullende werking hebben en onverwijld van toepassing blijven. De algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de klant of een derde partij zijn in geen geval van toepassing in de relatie tussen de klant en Mijnkadootje.be.

De bepalingen van de volledige overeenkomst tussen de klant en Mijnkadootje.be zijn deelbaar en indien één of meer van deze bepalingen ongeldig worden verklaard, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.

Indien een bepaling als overmatig ruim of nietig wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien een bepaling als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal de bepaling vervangen worden door een bepaling die zo dicht mogelijk het economische effect en de bedoeling van de partijen van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.